Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SAMGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SAMGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SAMGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
Tanıtım Filmi
İletişim
06.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen yetkili firma toplantısı hk,
10.4.2013

DUYURU

2013/35

 

Yetkili firmalarımız ile kaynaşma ortamı tesis edilmesi, iş ve işlemlerimize katkı sağlanması ve ortak bir amaç doğrultusunda buluşmak maksadı ile 06.04.2013 Cumartesi 12.00'de Sanayi Mah. Selyeri Mevkii Tekkeköy adresindeki İletişim ve Eğitim Tesislerimizde icra edilen toplantımızda, müşterek sorunlarımız tartışılmıştır.

 

İç tesisat işlemleri gerçekleştiren yetkili firmalarımızın ve şirketimizin öncelikli amacı; lisans sınırlarımız dahilide hızlı bir şekilde doğal gaz tesisatlarının imalatlarının gerçekleştirilmesi ve devamında güvenli doğal gaz arzını tesis etmektir. Bununla birlikte, kontrol ve denetimin kaliteli ve sağlıklı çalışabilmesi tarafların gerekli hassasiyeti göstermesi ile birebir ilgilidir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 08.03.2012 tarih ve B.62.0.DPD.12-120.02-1143 sayılı yazısı ile; doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ve kullanım sürelerinin uzaması ile birlikte doğal gaz tesisatlarının aboneler tarafından değiştirilmesi, cihaz ve enstrüman bakımlarının yaptırılmaması nedeni ile ölümle sonuçlanabilen üzücü kazaların yaşandığı belirtilmekte ve bu hadiselerin yaşanmaması için iç tesisatların belirli dönemlerde geriye dönük kontrollerinin yapılması gerekliliği ve geriye dönük kontroller için yıllık iş planlarına dair çalışmalar hakkında bilgi verilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

Geriye dönük tesisat kontrollerinin yapılabilmesi için uygulamaların tarifinin yapılması ve yönetmelik ile desteklenmesi hususlarındaki mütalaamız 03.04.2012 tarih, SMG.2.300-150/01179 sayılı yazımız ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilmiştir.

 

İzah etmeye çalıştığımız aşağıda belirtilen hususların, yönetmelik ile desteklenmesi ve tarifinin yapılması ile uygulama noktasında daha başarılı sonuçlar elde edilebileceği öngörülmektedir.

 

1. Periyodik kontrolün gerekliliğinin ve dağıtım şirketi yetkisinin yönetmelik ile desteklenmesi; sorgulanması halinde dağıtım şirketi ve/veya yetkilendirdiği şirketlerin uygulamalarının yasal olduğunun belgelenebilmesi,

2. Geriye dönük kontrollerin, dağıtım şirketi ve/veya yetkilendirilen denetim şirketleri marifetiyle yapılması,

3. Periyodik kontrolün, tesisat, cihaz ve baca olmak üzere kolon, daire içi, kazan dairesi, ticari ve sanayi olmak üzere bütün doğal gaz tesisatlarını kapsaması,

4. Bacalı cihaz kullanıcılarının, baca sızdırmazlık kontrollerinin baca firmaları tarafından yapılarak, sızdırmazlık belgesi verilmesi,

5. Bugüne değin doğal gaz arzı sağlanmış tesisatların kontrolünün aynı anda yapılamayacağı için süre konulması ve bu sürenin en az 5 yılda bir yapılması şartı getirilmesi,

6. Beş yılını doldurmuş olan dağıtım şirketlerinin, beş yıl önceki tesisatlarını geriye dönük kontrolünün 36 ay içerisinde tamamlanması,

7. Periyodik kontrol karşılığı oluşacak maliyetlerin, aboneden alınması veya tarifeye eklenmesi; alınacak ücretin iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye alma işlemleri kapsamında alınan bedeller mukayesesi ile tespit edilmesi,

8. Teknik eksiklik nedeni ile doğal gaz arzı durdurulan aboneden, sayaç açma ve kapama bedeli alınması,

9. Periyodik kontrol yapacak denetim şirketlerinin sertifikasında, sadece müşavirlik, kontrol, denetim faaliyet konusu yer alması,

10. Denetim şirketlerinin kontrol elemanlarının; kontrol esnasında dağıtım şirketi tarafından düzenlenecek kimlik belgesi bulundurması, denetim şirketleri dağıtım şirketinin internet sayfasında güncel olarak ilan edilmesi, dağıtım şirketi tarafından düzenli olarak denetlenmesi ve olumsuz durumlarda cezai müeyyide uygulayabilmesi ve/veya yetkisini alabilmesi hususlarının gerekliliği,

11. Belirtilen maddelerin yönetmelikte; periyodik kontrol başlığı altında toplanması,

Hususlarının netleştirilmesinin; doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulama bütünlüğünün tesis edilmesine imkân tanıyacağı muhakkaktır.

 

Yukarıda belirtilen hususların netlik kazanacağı inancı ile 2013 yılı ikinci yarı döneminden itibaren geriye dönük kontrol işlemlerinin yapılabileceği öngörülerek; iki farklı yöntem ile periyodik kontrol yapılması planlanmaktadır.

 

Dağıtım şirketi marifeti ile yapılması halinde;

 

1. Dağıtım şirketi; periyodik kontrol listesi ilk doğal gaz arzı sağlanan abonelerden başlayarak oluşturacaktır.

2. Periyodik kontrol listesinde yer alan abonelere, periyodik kontrol tarih ve saati belirtilen ihbarname gönderilecektir.

3. Dağıtım şirketi tarafından belirlenen saatte; abonenin mülkünde tesisat kontrol işlemi gerçekleştirilecektir.

4. Tesisatın uygun görülmesi durumunda doğal gaz kullanımına devam edilecektir.

5. Aksi halde; doğal gaz arzı durdurulup, aboneye yetkili firma aracılığıyla tesisat tadilatı yaptırması gerekliliği bildirilecektir.

6. Yetkili firma tarafından uygun hale getirilen doğal gaz tesisatı için yetkili firma periyodik kontrol randevusu talep edilecek; dağıtım firması tarafından aynı güne veya bir sonraki işgününe randevu verilerek kontrol işlemi tekrar gerçekleştirilecektir.

 

Yetkili firmalar marifeti ile yapılması halinde;

 

1. Dağıtım şirketi kendi adına denetim yapabilecek firmalara sertifika verecektir.

2. Dağıtım şirketi; periyodik kontrol listesi ilk doğal gaz arzı sağlanan abonelerden başlayarak oluşturacaktır.

3. Periyodik kontrol listesinde yer alan abonelere, periyodik kontrol tarih ve saati belirtilen ihbarname gönderilecektir.

4. Dağıtım şirketi tarafından belirlenen saatte abonenin mülkünde sertifikalı firma tarafından tesisat kontrol işlemi gerçekleştirilecektir.

5. Tesisatın uygun görülmesi durumunda doğal gaz kullanımına devam edilecektir.

6. Aksi halde doğal gaz arzı durdurulup, aboneye denetim yapan firma tarafından yapılmaması kaydı şartı ile yetkili firma aracılığıyla tesisat tadilatı yaptırması gerekliliği bildirilecektir.

7. Yetkili firma tarafından uygun hale getirilen doğal gaz tesisatı için yetkili firma periyodik kontrol randevusu talep edilecek; dağıtım firması tarafından aynı güne veya bir sonraki işgününe randevu verilerek kontrol işlemi tekrar gerçekleştirilecektir.

 

Periyodik kontrollerin, doğal gaz arzının sağlandığı ve 5 yılını doldurmuş olan doğal gaz tesisatları için; 3 yılda bir yapılabileceği öngörümüz ile; bina müracaat numarası, abone numarası, abone adı, sayaç numarası, adresi, doğal gaz arzı sağlandığı tarih ve periyodik kontrol tarihi net olarak belirlenecektir.

 

Mamafih, periyodik kontrol listelerinde doğal gaz açma sırasına göre abonelerimize, A5 ebadında ihbarname gönderilecektir. İhbarname; sol üst kısmında abone adı ve abone numarası, sağ üst kısmında ise periyodik kontrol randevu tarih ve saati yazılı olarak ekiplerimiz tarafından ilgili adreslere 30 takvim günü öncesinden tebliğ edilecektir.

 

Ayrıca ihbarname içeriğinde; periyodik kontrolün yönetmelik içerisinde geçmesi halinde; mer'i mevzuat hükmüne uygun, ilgili maddeye atıfta bulunulan metin yazılacak; kontrol gün ve saatinde meskende bulunulmaması ve/veya kontrole her hangi bir sebep ile müsaade edilmemesi durumunda doğal gaz arzının re'sen durdurulacağı ihbarı ile abone yazılı olarak bilgilendirilecektir.

 

Tesisat kontrolü oluşturulan listelerde yer alan abonelere ihbarname gönderilmesine karşılık abonelerin evlerinde bulunmaması, ulaşılamaması veya doğal gaz tesisat kontrolü için müsaade edilmemesi durumunda yapılacak uygulama, en büyük çekince ve belirsizliği muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, her ne olursa olsun doğal gaz arzının durdurulmasının gerek ve yeter şart olduğu kanaatini taşımaktayız.

 

Bu bağlamda aşağıdaki durumlar, yönetmelik kapsamında irdelenerek çözüm önerilerine netlik kazandırılması gereken detaylar aşağıda zikredilmektedir;

 

1. Doğal gaz arzının hangi şartlarda durdurulup durdurulmayacağı? Denetim esnasında, iç tesisat teknik şartnamesi kapsamında herhangi bir eksiklik tespit edildiğinde doğal gaz arzı durdurulması gerekliliği açıktır. Lakin abonenin randevu gün ve saatinde kontrole müsaade etmemesi durumunda, doğal gaz arzının re'sen durdurulabilmesine yönetmelikle birlikte imkân tanınmalıdır. Aksi halde denetim faaliyetlerinin sağlıklı sürdürülemeyeceği kanaatimiz bulunmaktadır.

2. Doğal gaz arzının durdurulması gereken durumlar ve açma kapama bedeli tahsilatı? Denetim esnasında, iç tesisat teknik şartnamesi kapsamında yeniden projelendirme gerektirmeyecek; menfez eksikliği, baca bağlantı problemleri, çalışmayan vana vesair armatürler gibi mevcut tesisatın yeniden tasarım ve hesap kontrolüne ihtiyaç duyulmayan eksiklikler tespit edilerek doğal gaz arzının durdurulduğu durumlarda açma kapama bedeli alınmasının uygun olmayacağı, usulsüz kullanım tespiti ve/veya abonenin randevu gün ve saatinde kontrole müsaade etmemesi durumunda ikinci bir tarihe öteleme yapmadan doğal gaz arzının re'sen durdurulabilmesi ve bu durumda açma kapama bedelinin de tahsiline ilişkin desteğin yönetmelikle verilmesi gerektiği kanaatini taşımaktayız. Böylelikle abonelerimizin tesisat kontrolüne müsaade etmemeleri ile örnek uygulamanın yaygınlaşması riski bertaraf edilmiş olacaktır ki; aksi durumda kontrol işlemleri ciddi oranda sekteye uğrayacağı endişesini taşımaktayız.

3. Tespit edilen aksaklıklar için izlenecek yol? Denetim esnasında iç tesisat teknik şartnamesi kapsamında tespit edilen eksiklikler, dağıtım şirketi yetkilisi tarafından düzenlenecek tesisat kontrol formuna işlenerek bir nüshası aboneye bırakılmak suretiyle doğal gaz arzı durdurulması, aboneden, tespit edilen eksiklikleri yetkili mühendislik firmaları ve/veya gerektiğinde doğal gazlı yakıcı cihaz servisleri aracılığı ile gidermesinin talep edilmesi; sonrasında yetkili firmalar aracılığı ile randevu talep edilmek suretiyle doğal gaz arzının tekraren sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Lakin yeniden projelendirme ve mevcut iç tesisat tasarımı gerektirmeyecek; menfez eksikliği, baca bağlantı problemleri gibi eksiklikler tespit edildiğinde ise yine doğal gaz arzı durdurulacak; fakat böylesi durumlarda abone tarafından da randevu alınarak işlem yapılmasına imkân tanınacağı değerlendirilmektedir.

4. Yetkili firmalar marifeti ile bu tamirat/bakım/onarım işlemleri nasıl yapılacak; ne tür belgeler düzenlenecek? Denetimi yapılan doğal gaz tesisatlarında teknik hata olması durumunda tesisat kontrol formuna eksikler yazılacaktır. Abone, eksik olarak belirtilen hususların düzeltilmesi için yetkili firmalarımıza müracaat edecektir. Teknik eksiklikler yetkili firmalar tarafından giderilmesi akabinde; yetkili firma tarafından; servis formu ve dağıtım şirketi periyodik kontrol formu ile; tekraren randevu talebinde bulunulacaktır.

5. Tesisat denetimlerinin yapılacağı zaman dilimlerinin belirlenmesi? Denetimler, olası doğal gaz kesinti ihtimalleri göz önünde bulundurularak, abone mağduriyetini en aza indirecek doğal gaz ihtiyacının minimum seviyelerde olduğu dönemlerde ve tespit edilebilecek eksikliklerin abone tarafından bertarafına imkân tanıyacak şekilde resmi çalışma gün ve saatleri içerisinde gerçekleştirilmesinin sağlıklı olacağı değerlendirilmektedir.

6. Dağıtım şirketi olarak, yerinde yapılan kontrollerde tespit edilen eksikliklere, müşteri memnuniyetinin azami oranda ve en kısa sürede tesis edilebilmesini teminen; dağıtım şirketlerine iç tesisatlara müdahale edebilme ve gerekli bakım, onarım, tamirat ve değişim yetkisi ile müdahale yetkisinin mevzuatta yapılacak değişiklikler ile verilmesi sistemin daha işlevli ve pratik çalışmasını da sağlayacağı kanaatindeyiz.

Bu amaca uygun olarak; dağıtım şirketlerinin resmi belgeler ile ispat edebilecekleri bakım, onarım, tamirat ve değişim işlemlerine ait ücret tarifelerini önceden tebliğ ederek duyurur ve internet sitesinde de düzenli olarak yayımlanabilir. Buna mukabil, yapılan işlemlere ait tahakkuk işlemleri de abonenin doğal gaz kullanım faturalarına yansıtılarak tahsil edilebilecektir.

7. Kazan dairelerinin kontrol ve denetiminde; konusunda uzman ve yetkin sertifikalı personel barındıran Yapı Denetim ve/veya Baca Firmaları ile temas kurularak; destek alınabilir ve/veya hizmet satın almak sureti ile yakıcı cihazların montajı, kurulum, havalandırma ve atık gaz kontrolü için dayanışma tesis edilebilmelidir.

Bu meyanda tesisat kontrolü için özellikle ısınma amacı ile doğal gaz tüketim değerlerinin optimize edilebildiği mevsimler içerisinde kontrollerinin tamamlanması amacına yönelik sayıda ekip oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Her tesisat kontrol ekibi 1 ay boyunca en fazla 624 adet tesisat kontrolü gerçekleştirmek üzere program hazırlanmaktadır. Bu nedenle, tesisat kontrolü için oluşacak olan maliyetin, her yıl belirlenen iç tesisat proje onay ve tesisat kontrol gaz açma bedeli ile aynı oranda olabileceği varsayımında hareket edilmektedir.

 

Tesisat kontrolü sırasında herhangi bir eksik olmaması durumunda periyodik kontrol uygunluk belgesi verilecektir.

 

Tesisat kontrolünde teknik bir hata tespiti durumunda tesisat kontrol formuna düzeltilmesi gereken hususlar belirtilecek ve eksiklerin giderilmesi talep edilecek, abonenin doğal gaz arzı durdurulacaktır.

 

Aynı zamanda doğal gaz arzının durdurulması durumunda, açma kapama bedelinin alınabilmesi ve bu bedelin kurum tarafından belirlenen sayaç açma kapama bedeli ile aynı olması ve/veya doğal gaz arzı durdurulmadan eksiklerin tamamlanması talebi; ikinci veya üçüncü kontrol için oluşabilecek maliyetin kurumunuz tarafından her yıl belirlenen iç tesisat proje onay ve tesisat kontrol gaz açma bedeli ile aynı oranda olmasının maliyetlere katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

 

Bu çerçevede periyodik kontrollerin daha verimli olması amacıyla dağıtım firması nezdinde yapılması hususunda; diğer dağıtım kuruluşları ile mütalaamız sürmekte olup, nihai karar halen daha verilememiş olmakla birlikte; hadisenin ciddiyet ve takip denetiminin sağlanması açısından sorumluluğumuzun aynı tertip ve düzen içerisinde devam ettirilmesinin daha doğru olacağını değerlendirmekteyiz.

 

Diğer bir değiş ile; temsil ve ilzamda dağıtım şirketi olarak yetkili olmanın konforunu; paylaşmadan ve tek olarak yaşadığımız lisans bölgemizde sorumluluğumuzun ağırlığını da; paylaşmadan ve tek olarak yaşamanın gerekliliğine inanmaktayız. Zor olan; kalite ve başarıda sürekliliğin tesis edilmesidir. Nihayetinde; en çabuk eskiyen ve bozulan; başarıdır...

 

Periyodik kontrollerin alternatif olarak denetim firmaları aracılığı ile yaptırılması halinde; bu firmaların doğal gaz tesisat kontrolü yapabilecek ehliyette en az 3 yıl doğal gaz tesisat dönüşüm faaliyetlerinde muvaffak olma şartı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikasına sahip firmalardan tercih edilmesi değerlendirilmektedir.

Lakin, bu aşamada da seçim kriterlerinin ne şekilde değerlendirilebileceği, haksız bir rekabete ve şeffaf bir izah tarzına sahip olunup olunamayacağıdır ki; nihayetinde ticari işletmelerin kendi ve/veya farklı rakip firmaların tamamladıkları iç tesisat kontrollerindeki sorumluluk paylaşımı ciddi öneme haiz olacaktır.

 

Bu durumda, iç tesisat ve servis hatları sertifikası başvurusunda bulunan, bunun yanında periyodik kontrol talebinde bulunan veya sadece periyodik kontrol firması olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere sertifika başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgelerin sertifika yönetmeliğine ilave edilerek desteklenmesi değerlendirilmektedir.

 

Periyodik kontrolün sertifika sahibi firmalar aracılığı ile yapılması durumunda sertifikalı firmaların izleyeceği usul ve esasları içeren şartname oluşturulması ve kurum tarafından yayımlanması denetimlerin olumlu sonuçlanmasını temin edecektir.

 

Periyodik kontrol yetkisi alan firma yıl içerisinde tarafımızdan belirlenen sayıda tesisat kontrolü için etkin ve donanımlı personel çalıştırması göz önünde bulundurması; dışarıdan hizmet satın alınması, bu hizmetin devredilememesi veya tercihen kendi bünyemizde yapılması halinde periyodik kontrol için maliyetin aboneye veya tarifemize yansıtılması ise gerek ve yeter şarttır. Aksi hal ile; bu hizmetin aksamadan ve layıkî ile tamamlanması mümkün olmadığı gibi, ciddi endişe uyandırmaktadır.

 

Tesisat kontrolünü yapacak olan firma ve/veya firmalara aylık plan çerçevesinde ihbarnamelerin abonelere ulaştırılarak, randevu saatlerine göre liste hazırlıkları tamamlanacaktır. Bu çerçevede, listeler, sertifika sahibi firma ve/veya yetkili firmalara rastgele ve günlük olarak verilecektir.

 

Tesisat kontrolü yapılan binanın, dairenin, ticarethane veya kazan dairesinin kontrolünde eksik olması durumunda; SMG.2.300/19.R2 revizyon numaralı Tesisat Kontrol Formu doldurulacak ve abonenin eksiklerini düzeltmesi talep edilecektir.

 

Tesisat kontrolünde herhangi bir eksiklik olmaması durumunda aboneye Periyodik Kontrol Uygunluk Belgesi verilecektir.

 

Genel hatlarını belirlemeye çalıştığımız iş akışının daha sağlıklı ilerlemesi, kullanıcıdan bağımsız çalışabilmesi için sistemsel veri ve yazılım programı ile desteklenmesi amacıyla çalışmalarımız sürdürülmektedir.

 

Her geçen gün artan abone sayımız, farklı abone talepleri, müşteri memnuniyeti ve kaliteli iş anlayışına uygun yapılanma, sonuç odaklı çalışma ortamı, şeffaf, ölçülebilir ve sorgulanabilir iş emirleri ve bunların hepsini bünyesinde barındıran verimli bir yönetim anlayışı için sistemsel gereklilikler önem arz etmekte ve bu tercihten ziyade ihtiyaç haline gelmektedir.

 

Sayılabilir, ölçülebilir iş akışları; kaliteli, şeffaf yönetim anlayışı ve müşteri odaklı çalışma prensibi hedeflenmiştir.

 

Bu bağlamda; abonelerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla çağrı merkezi kurulması, abonelerimizin telefon, faks, e-posta vesair iletişim kanallarını kullanarak ilettiği şirketimiz görev, hizmet ve sorumluluk alanlarındaki tüm soru, talep, şikâyet, ihbar ve önerilerinin kayıt altına alınması, yanıtlandırılması, çağrıların yanıtlandırılması esnasında eskalasyon süreçlerinin başlatılması, gerekli iş emrinin oluşturulması, oluşturulan çözümün müşteriye ulaştırılması, çağrının tüm serüveninin şirketimize ve aboneye sunulması, doğal gaz arıza, ihbar, müşteri talep ve şikâyetlerinin kayıt altına alınması, iş emri oluşturulması, oluşturulan iş emirlerinin saha personellerine iletilmesi, raporlanması amacıyla MHM.12.28.01 Çağrı Merkezi Hizmeti Sözleşmesi ve MHM.12.29.01 revizyon numaralı Süreç Analiz ve Yönetim Yazılımı Hizmet Sözleşmesi'nde mutabık kalınmıştır.

 

Bütün abone bilgileri el terminallerine yüklenecek olup tarafımızdan belirtilen kriterlere göre ekiplere iş emirleri oluşacaktır; en temel kriter; ilk doğal gaz arzının sağlandığı tarih olacaktır.

 

Böylece 108.253 adet aboneden; ilk doğal gaz arzı sağlananların tesisat kontrolleri adres kriteri ile filtrelenerek el terminallerinde görüntülenecektir.

 

Mesken içinde yapılması gereken kontroller; tesisat, cihaz ve baca olmak üzere sıralanacak olup kullanıcıya sadece tespit edilen durumlar içinden seçme hakkı verilecektir. Her bir akış için parametreler çerçevesinde işlem yapılacaktır. Örneğin; menfez yokluğu işaretlenmiş ise tadilat proje pasif halde kalacak ve herhangi bir açma kapama bedeli tahakkuk etmeyecektir. Ancak tesisata müdahale var ise; tadilat proje aktif hale gelecek aynı zamanda; doğal gaz arzı durdurulacak olduğundan sayaç endeks alanı girişi, mühür numarası girişi yapılması zorunlu olacak; bu girişlerden sonra otomatik olarak açma kapama bedeli ve usulsüz ceza bedeli tahakkuku otomatik olarak gerçekleşecektir.

 

Doğal gaz arzı durdurulan abone; yetkili firmaya yönlendirilecek olup yetkili firma tarafından proje gönderilecek, onayı akabinde on-line randevu verilerek doğal gaz arzı sağlanacaktır.

 

Bu süreçte abone tarafından bilgi talep edilmesi halinde; bütün süreçler sistem üzerinden takip edilmekte olduğundan tarihleri ile birlikte yapılan işlemler ve durum aktarılabilecektir.

 

Herhangi bir sorun tespit edilmemesi halinde bütün kontrol ekranları işaretlenerek olumlu seçenek işaretlenecek ve böylece bu abone kontrol listesinden düşecektir.

 

Abone bilgisi içerisine ise; kontrol yapılan tarih, kontrolde gerçekleştirilen işlemler ve sonuçları raporlanabilir halde kaydedilecektir.

 

Yukarıda izaha gayret ettiğimiz çalışma metodolojisinin hayata geçirilmesinde; doğal gaz arzının durdurulması veya doğal gaz arzı durdurulmadan tekraren kontrolü için uygulamaların yönetmelikte tarifinin yapılması ve nihayetinde oluşacak maliyetlerin belirlenmesi, hizmetin kaliteli ve etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. Aksi taktirde yaşanacak sorunlarda müşteri şikâyetleri oluşacaktır ki; abone can ve mal güvenliği amacıyla gerçekleştirilecek bu çalışmanın yanlış algılara sebebiyet vermesi ve müşteri memnuniyetini zedelemesi hem sektör hem de şirketimiz için büyük öneme haiz olduğu inancı ile; 04.03.2013 tarih, SMG.2.300-150/01031 sayılı yazımız ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tetkiklerine arz edilmiştir.

 

Mamafih; nihai düzenlemelerin şekillendirilmesi ve sürecin bir an evvel sağlıklı bir zeminde başlatılabilmesi arzusu ile; 10.04.2013 tarihine kadar yetkili firmalarımızın müracaatları beklenmektedir.

 

Gereğini tekîden rica eder, çalışmalarınızda muvaffakiyetler temenni ederim.

 

Diğer Duyurular
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 13.10.2018
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 19.9.2018
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 10.9.2018
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 11.6.2018
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 17.4.2018
2018 Yatırım Programı hk. 14.4.2018
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 8.2.2017
Yetkili firma randevu günlerinin düzenlenmesi hk, 26.12.2017
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 6.2.2018
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 3.1.2018
2018 yılı sertifika bedellerine ilişkin kurul kararının tebliği hk, 4.1.2018
2018 yılı bağlantı ve hizmet bedelleri hk, 30.12.2017
Kombi değişikliği ve test nipeli uygulamaları hk, 23.12.2017
Yetkili firma toplantısı yapılması hk, 21.11.2017
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 31.10.2017
Yetkili Firma Toplantısı hk, 18.1.2018
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 29.8.2017
Kurban Bayramı Resmi Tatil Duyurusu hk, 24.8.2017
30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil Duyurusu hk, 24.8.2017
Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili hk, 14.7.2017
Ramazan Bayramı Tatil Duyurusu hk, 24.6.2017
19 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 19.5.2017
1 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 29.4.2017
2017 yatırım programı hk, 14.4.2017
Online hizmetler hk, 4.3.2017
EPDK 2017 yılı sertifika tarifeleri hk, 16.1.2017
2017 yılı proje onay bedelleri hk, 3.1.2017
2017 yılı bağlantı tarifeleri hk, 31.12.2016
Yetkili firmaların randevu günleri değişikliği hk, 22.12.2016
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatil duyurusu hk, 25.10.2016
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 18.10.2016
30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil duyurusu hk, 29.8.2016
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu hk, 1.6.2016
19 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 18.5.2016
Yetkili firma toplantısı hk, 26.4.2016
23 Nisan resmi tatili duyurusu hk, 21.4.2016
Sn.Yılmaz KOLSAN'ın vekaleti hk, 16.4.2016
Sn.Yılmaz KOLSAN'ın vekaleti hk, 5.4.2016
2016 Yatırım Programı hk, 28.3.2016
Yeni Yatırım Müdürlüğü ve İkmal Şefliğine Yapılan Atamalar 15.3.2016
2016 yılı proje onay ve tesisat kontrol bedelleri 29.12.2015
2016 yılı Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma bedelleri hk, 29.12.2015
Yılbaşı resmi tatil duyurusu hk, 29.12.2015
2016 Bağlantı bedelleri hk, 29.12.2015
2016 Sertifika bedelleri hk, 29.12.2015
Sn.Yılmaz KOLSAN'nın atama duyurusu hk, 10.11.2015
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatili 27.10.2015
Sn.Yılmaz KOLSAN Vekalet duyurusu 12.1.2015
Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 31.8.2015
Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 4.8.2015
Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 20.7.2015
Yetkili firma toplantısı hk, 28.5.2015
Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 25.5.2015
19 Mayıs Resmi Tatil Duyurusu hk, 18.5.2015
Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 14.5.2015
1 Mayıs tatil duyurusu hk, 25.4.2015
23 Nisan resmi tatili hk, 22.4.2015
2015 Yılı Yatırım programı hk, 2.4.2015
Yaz saati uygulaması hk, 26.3.2015
Şofben amaçlı kombi kullanımının yasaklanması hk, 10.2.2015
Yetkili firma toplantısı hk, 10.2.2015
2015 yılı sertifika bedelleri hk, 2.1.2015
Yılbaşı resmi tatil duyurusu hk, 31.12.2014
2015 yılı bağlantı bedelleri hk, 17.12.2014
Proje Onay ve Tesisat Kontrolörlük Bedelleri hk, 17.12.2014
Genel Müdürlük Makamı vekalet duyurusu hk, 16.12.2014
Tadilat nedeni ile gaz kesme işlemlerinin on-line yapılması hk, 10.12.2014
Sn.Kenan ŞARA vekalet duyurusu hk, 8.12.2014
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatil duyurusu hk, 25.10.2014
İleri saat uygulamasının sona ermesi hk, 22.10.2014
Sn.Murat ARAS ve Sn.Yılmaz KOLSAN vekalet duyurusu hk, 15.10.2014
Kurban Bayramı tatil duyurusu hk, 30.9.2014
Ondüleli Bükülebilir Doğal Gaz Hortum Kullanım Talimatı hk, 8.9.2014
Zafer Bayramı tatil duyurusu hk, 29.8.2014
Ramazan Bayramı duyurusu hk, 25.7.2014
2014 yılı Ramazan-ı Şerif süresince mesai saati uygulaması hk, 28.6.2014
Randevu düzenlemesi hk, 4.6.2014
2014 Yatırım programı duyurusu hk, 26.5.2014
Yetkili firma toplantısı hk, 23.5.2014
19 Mayıs Resmi Tatil duyurusu hk, 17.5.2014
1 Mayıs Tatil duyurusu hk, 30.4.2014
Genel Müdürlük makamı görev değişikliği hk, 25.4.2014
Yaz saati uygulaması hk 27.3.2014
Kaşe değişikliği hk, 3.2.2014
EPDK tarafından belirlenen 2014 yılı bağlantı ve abonelik bedelleri hk, 31.12.2013
EPDK tarafından belirlenen 2014 yılı proje onay bedelleri hk, 31.12.2013
2013 yılı yatırım programının tamamlanması hk, 20.12.2013
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil duyurusu hk, 23.10.2013
Kurban Bayramı tatil duyurusu hk, 7.10.2013
SAMGAZ Brüt alan uygulaması hk, 23.9.2013
30 Ağustos Zafer Bayramı tatil duyurusu hk, 27.8.2013
Ramazan Bayramı tatil duyurusu hk, 2.8.2013
Kızılay kan bağışı duyurusu hk, 4.7.2013
Yetkili firma toplantısı hk, 3.7.2013
1 Mayıs tatil duyurusu hk, 30.4.2013
23 Nisan tatil duyurusu hk, 19.4.2013
Eğitim programı hk, 11.4.2013
Randevu talep saat değişikliği hk, 10.4.2013
Organizasyon yapılanmasında şeflik kadrosu teşekkülü ve atamalar hk, 1.4.2013
06.04.2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan yetkili firma toplantısı hk, 30.3.2013
2013 yılı yatırım programı hk, 30.3.2013
Yaz saati uygulaması hk, 26.3.2013
Kan bağışı duyurusu hk, 15.3.2013
Bina inşası ruhsat başvuruları için doğal gaz sorgulamaları duyurusu hk, 7.3.2013
Çelik kaynakçı sertifika süresi hk, 25.2.2013
Servis kutusu alt beton kaidesi hk, 14.2.2013
Eğitim programı duyurusu hk, 2.2.2013
Randevu günleri duyurusu hk, 30.1.2013
Polietilen kaynakçı ve İhbar yönetimi eğitimi hk, 16.1.2013
Topraklama hk, 16.1.2013
Topraklama ölçümlerinin, yetkin topraklama firmaları tarafından alınması gerekliliği hk, 16.1.2013
Serbest tüketici listesi hk, 15.1.2013
Bağlantı bedeli, abonelik bedeli ve açma kapama bedelleri hk, 3.1.2013
Kıyafet Yönetmeliği Revizyonu hk, 31.12.2012
Yılbaşı resmi tatil duyurusu hk, 26.12.2012
İç tesisat proje onay ve kontrolörlük bedeli duyurusu hk, 28.12.2012
187 Doğal Gaz Acil araçları tepe lambası kullanımı duyurusu hk, 27.12.2012
Servis Kutusu Yeni Regülatör Tipleri ve Montaj Esasları hk, 20.12.2012
Sertifika yönetmeliği duyurusu hk, 21.11.2012
İletişim eğitimleri duyurusu hk, 10.11.2012
Yetkili firma toplantısı hk, 7.11.2012
Kadın sağlığı eğitim projesi hk, 1.11.2012
Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı tatili hk, 17.10.2012
İleri saat uygulamasının sona ermesi hk, 17.10.2012
Yetkili firma toplantısı hk, 26.9.2012
Sn.Murat KARAMAN görevlendirme duyurusu hk, 1.9.2012
Sertifika vize için gerekli belgeler hk, 13.8.2012
Resmi tatilin randevu günlerine denk gelmesi hk, 13.8.2012
Hermetik cihazların baca atışı hk, 13.8.2012
19 Mayıs tatil duyurusu hk, 15.5.2012
Cumhuriyet Savcılığı bilgilendirme duyurusu hk, 15.6.2012
Kan bağışı duyurusu hk, 3.7.2012
RMS-A işletim ve temel regülatör eğitim hk, 7.2.2012
2012 yılı Ramazan-ı Şerif süresince mesai saati uygulaması hk, 21.7.2012
2012 yılı yatırım programı hk, 14.4.2012
EPDK tarafından belirlenen 2012 yılı proje onay bedelleri hk, 3.1.2012
EPDK tarafından belirlenen 2012 yılı sertifika bedelleri hk, 3.1.2012
EPDK tarafından belirlenen 2012 yılı bağlantı tarifeleri hk, 3.1.2012
İş akdi fesih bildirimi hk, 9.9.2011
Yapım ve İşletme Müdürlüğü'ne vekâlet hk, 6.9.2011
6 taksit kampanyası hk, 5.9.2011
MİGROS kasalarında doğal gaz fatura tahsilatı hk, 3.1.2012
Randevu düzenlemesi hk, 3.1.2012
Belgeli ve vizeli ürün takibi hk, 3.1.2012
Tesisat kontrolünde manuel verilen evrakların dijital olarak gönderilmesi hk, 3.1.2012
Standart değişikliği ve uygulama başlangıç tarihi hk, 3.1.2012
2011 yılı yatırım programı açıklaması hk, 3.1.2012
Kaynakçı sertifika süreleri hk, 5.9.2011
2011 Yılı Bağlantı ve Abonelik Bedelleri hk, 3.1.2012
Makaron kaplı fleks uygulamasına geçiş hk, 28.9.2010
2010 yılı Atakum ilçesi yatırım programı açıklanması hk, 21.7.2010
2010 yılı İlkadım ilçesi yatırım programı açıklanması hk, 3.1.2012
6 altın yılın geride bırakılması hk, 8.7.2010
2010 yılı Canik ilçesi yatırım programı açıklanması hk, 8.7.2010
Eksproof gaz alarm cihazı uygulaması hk, 3.1.2012
Kızılay Kan Bağışı hk, 3.1.2012
2010 Yılı Bağlantı ve Abonelik Bedelleri hk, 3.1.2012
Dijital tesisat kontrol sistemine geçiş eğitimi hk, 3.1.2012
Doğal gazın güvenli ve verimli kullanımı hk, 3.1.2012
Gaz açma randevuları hk, 3.1.2012
Ruhsat proje kabulü hk, 16.6.2009
2009 yılı 9. ve 10.Etap yatırım programı hk, 8.7.2010
İç tesisat uygulamaları hk, 8.7.2010
Proje onay bedellerinin banka hesabına yatırılması hk, 6.3.2009
Uyarı levhaları kullanımı hk, 3.1.2012
2009 yılı güvence bedelleri hk, 2.1.2009
Baca standardları hk, 16.2.2009
Doğal gazlı tesisatların kontrolü hk, 1.7.2009
Doğal gaz çalışmaları hk, 3.12.2008
Uyarı levhaları hk, 28.11.2008
2008 2. Etap yatırım programı hk, 19.11.2008
Güvence bedeli hk, 30.10.2008
Bağlantı bedeli hk, 30.10.2008
Bağlantı sözleşmesinde istenilen evraklar hk, 30.10.2008
Abonelik sözleşmesinde istenilen evraklar hk, 30.10.2008
Dijital imzalı projelerde ıslak imza uygulaması hk, 3.9.2008
2008 yatırım programı hk, 4.7.2008
SAMGAZ'ın 4. yaşı hk, 6.7.2008
Satın alma duyurusu hk, 1.7.2008
İş güvenliği komisyonu hk, 18.6.2008
Çevre komisyonu hk, 18.6.2008
Sigara kullanımının yasaklanması hk, 11.6.2008
Sigara kullanılmasını önleme hk, 11.3.2008
Doğal gaz kullanım faturalarının ödeme noktaları hk, 2.1.2008
Güvence ve Sayaç açma-kapama bedelleri hk, 2.1.2008
Canik Belediyesi 2008 yatırım programı hk, 29.12.2007
Ruhsat proje kabulü yapılmaması hk, 14.9.2007
Yaşanan sel felaketi hk, 27.8.2007
Fatura ödeme yerleri hk, 19.6.2007
2007 yatırım programı tamamlanma süresi hk, 23.5.2007
Teknik şartname ikinci bilgi toplantısına teşekkür hk, 14.5.2007
Fatura ödeme yerleri ve gecikme bedeli tutarı hk, 9.5.2007
Fesih işlemi hk, 9.5.2007
Teknik şartname ikinci bilgi toplantısı hk, 7.5.2007
Teknik şartname bilgi toplantısı hk, 3.5.2007
Teknik şartname revizyonunun kontrolü hk, 2.5.2007
İç tesisat topraklama kontrolleri hk, 2.5.2007
İç tesisatta kullanılacak ekleme parçaları hk, 2.5.2007
Servis kutusu bağlantıları hk, 17.4.2007
Canik Belediyesi yatırım programı hk, 19.4.2007
Gazi Belediyesi yatırım programı hk, 18.4.2007
İlkadım Belediyesi yatırım programı hk, 17.4.2007
Teknik Şartneme revizyonu hk, 9.4.2007
İç tesisat kontrolleri hk, 22.3.2007
Tahakkuk ve Faturalandırma hk, 2.2.2007
Bağlantı Sözleşmesi hk, 2.2.2007
Bağlantı bedeli iadesi hk, 2.2.2007
Abonelik Sözleşmesi hk, 2.2.2007
Sayaçların kontrol edilmesi hk, 7.3.2007
Mal ve hizmet üretim amaçlı tesislerin güvence bedelleri hk, 16.3.2007
Yetki sertifikaları vize işlemleri hk, 12.10.2006
Samsun'da doğalgaz hk, 8.8.2006
Yeni çevre kanunu hk, 7.8.2006
 
 
Copyright © 2010-2014 Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Created by Side Bilişim
Hızlı Erişim Menüsü