Mavi Doğa Yeşil Sarı Ekonomik Güvenli
ANA SAYFA KURUMSAL ABONELİK İÇ TESİSAT DOĞAL GAZ İLETİŞİM
KURUMSAL
SAMGAZ Hakkında
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması
Sözleşmeler
Organizasyon Şeması
Kurumsal Çalışma İlkelerimiz
Doğal Gaza Kavuşma Gerçeği
Sosyal Sorumluluk
SAMGAZ ve ÇEVRE
İnsan Kaynakları
Tanıtım Faaliyetlerimiz
Fotoğraf Galerisi
Basında SAMGAZ
Bilgi Edinme
Linkler
Belgeler
Kurumsal Dökümanlar
Gizlilik Sözleşmesi
Tanıtım Filmi
İletişim
EPDK Doğal Gaz Daire Başkanlığı'nın ziyareti
22.5.2012

17.05.2012 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğal Gaz Piyasası Daire Başkanlığı’nı temsîlen; Sn.Gökhan EFE, Sn.Seyit Ali DAŞTAN, Sn.Ulvi ÇANKAYA ve Sn.Alp TEKİNBALAK tarafından gerçekleştirilen ziyarette; yatırım ve işletme faaliyetleri yerinde incelendi.

 

Genel Müdür Sn.Murat ALBAYRAK, Yatırım Müdürü Sn.Yılmaz KOLSAN, Müşteri Hizmetleri Müdürü Sn.Esra GÖKTEPE ve İşletme ve Tesisat Müdürü Sn.Murat ARAS ile birlikte yatırım ve işletme faaliyetleri; çelik ve polietilen dağıtım şebekesi ile irdelenerek, lisans bölgesi genelindeki A, B ve C tipi istasyonlarının yerleştirildiği, anlık mimik değerlerinin tek sayfa içerisinde takip edildiği Sevkiyat Kontrol Merkezi ile doğal gaz dağıtım şebekesinde yer alan; 280.000 Sm3/h Gelemen MS-A, 40.000 Sm3/h Gelemen RMS-A, 80.000 Sm3/h 130MW Santral RS-A, 55.000 Sm3/h 240MW Santral MS-A ve 80.000 Sm3/h Tekkeköy RMS-A istasyonlarının izlenmesi, kontrol edilmesi ve raporlanması esasına dayalı takip sistemi izlenmiştir.

 

06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı ile yetkilendirilen şirketimiz; Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde değişiklik yapılması hakkındaki 5747 sayılı kanun gereği, 29.03.2009 tarihi itibari ile Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum olarak anılan bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hissedarlığında ‘yönetim’ ve ‘denetim kurulu’ teşekkülü ile; doğal gaz dağıtım ve işletme faaliyetlerine ilişkin Samsun Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 22.11.2011 tarih, M.55.0.SBB.0.11.04/4139-4854 sayılı raporu ile 10.04.2012 tarih, M.55.0.SBB.0.11.04/4139-4854 sayılı raporu hakkında tafsîlatlı bilgi verilmiştir.

 

Doğal gaz alt yapı yatırım programlarının; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 15.04.2010 tarih, 132 sayılı meclis kararı ile onaylanan Aykome Yönetmeliği’nin, 3.9.maddesi ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 15.5. ve 15.20.maddelerine istinaden ruhsat ve çalışma izinleri ilgili kanunun 12.maddesine göre düzenlenerek 21.11.2011 tarih, YİM.11.08.05 revizyon numaralı, doğal gaz dağıtım projesi çalışma sistematiği protokolü; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 15.06.2006 tarih 25199 sayılı Resim Gazete’de yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, Anayasanın 124/1 maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanunu, 13.01.2005 tarih, 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 07.06.2006 tarih, 26191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Çevre Bakanlığı`nın 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, 2006/10 sayılı genelgesi hükümlerine uyulmasını temin etmek ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda müzâkere edilerek hazırlandığı ve onaylandığı incelenmiştir.

 

Doğal gaz dağıtım lisans bölgesi genelinde; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 21.11.2011 tarih, YİM.11.08.05, Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın, 31.05.2010 tarih, YİM.10.10.04, Canik Belediye Başkanlığı’nın, 31.05.2010 tarih, YİM.10.11.04, İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 16.07.2010 tarih, YİM.10.12.04 ve Atakum Belediye Başkanlığı’nın 17.07.2010 tarih, YİM.10.13.04 revizyon numaralı doğal gaz dağıtım projesi çalışma sistematiği protokolü hükümlerine uygun olarak; yatırım ve işletme faaliyetleri müşterek çalışma disiplini ile sürdürüldüğü denetlenen bu ziyarette; Samsun Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dâhilindeki alt ve üst yapı yatırımı gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcılığı tekraren hatırlatılarak, uygulama bütünlüğünün tesis edilmesi maksadı ile müzakere edilmiştir.

 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12.maddesi hükmüne istinâden; doğal gaz alt ve üst yapı çalışmaları için; doğal gaz dağıtım şirketinin, çalışma yapılacak güzergâhları bildirilmesi ve bilgilendirmesi; çalışma izninin düzenlenmesi ve ruhsat tanzimindeki yetkinliği, belgeleri ile tetkik edilmiştir.

 

Doğal gaz dağıtım lisans bölgemiz genelinde 590.000 metre polietilen anahat, 127.000 metre servis hattı ve 20.500 adet S2300Y tipi servis kutusu ile tamamlanmış yatırım projeksiyonunda; 153.000 bağımsız birim sayısı abone müracaat ve kabulünün düşüklüğü, şaşkınlık ile irdelenmiştir.

 

Şehrimizde, bu güne değin; 105.846 adet iç tesisat proje onayı, 151.056 adet proje ve tesisat kontrol işlemi ile; 143.425 BBS; bağımsız birim sayısı ve 88.195 adet abone, doğal gaz kullanımına fiilen geçmiştir.

 

Doğal gaz dağıtım lisans bölgesindeki imarlı alanlar bütününde doğal gaz kullanmak isteyen her müşterinin, tesis edilen dağıtım şebekesine bağlanması ve dağıtım bölgesinin imarlı alanlarının genişlemesi halinde de, bu genişlemeyi dikkate alacak şekilde dağıtım şebekesinin şartname ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tesis edilmesi amaçlanmakta; doğal gaz arzı sağlanmış güzergâhlarda line marker ve sokak uyarı levhalarının kontrolü ve korunmasında; Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekiplerinin her daîm takip ve kontrol sorumluluklarına haîzdir.

 

Yatırım programları, doğal gaz kullanım talebinde bulunan vatandaşlarımız ile şehrimizdeki diğer alt yapı çalışmalarındaki koordinasyon ve iş birlikteliğinin verimliliği dikkate alınarak planlanmaktadır. Bu vesile ile kesinleşen ve müşterek çalışma disiplini içerisinde başlatılacak olan doğal gaz alt yapı yatırım programına ek olarak; onay tarihinden sonra gelen doğal gaz kullanım talepleri bir sonraki dönem çalışma programında değerlendirilmek üzere saklı tutulmaktadır.

 

Alt ve üst yapı çalışmalarının programlanması amacı ile; imarsız, imar uygulamasının yapıl(a)madığı ve/veya parselasyonu tamamlan(a)mamış alanlar, kentsel dönüşüm projeleri, heyelan bölgeleri yol kırmızı kodları belirlen(e)meyen güzergâhlar projelendirilmemektedir.

 

2012 yatırım programı ve çalışma metodolojisi ile ilgili olarak; 05.09.2003 tarih, YHS/205-15/103 sertifika numarası ile yetkilendirilen Promet İnşaat Proje Kontrol ve Enformasyon Teknolojileri A.Ş. denetiminde projelendirilen; 21.03.2012 tarih, M.55.6.TEK-870 sayılı dağıtımlı yazıları ile Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın, 21.03.2012 tarih M.55.6.CAN.0.11.00.00-04-313.99-375 sayılı dağıtımlı yazıları ile Canik Belediye Başkanlığı’nın, 04.04.2012 tarih M.55.7.İLK.0.11/479 sayılı dağıtımlı yazıları ile İlkadım Belediye Başkanlığı’nın ve 09.04.2012 tarih, M.55.7.ATB.0.11/392 sayılı dağıtımlı yazıları ile Atakum Belediye Başkanlığı’nın tetkikleri incelenmiştir.

 

06.05.2010 tarih, YHS/2551-4/1102 yapım ve hizmet sertifika numarası ile yetkilendirilen Ova İnşaat Taahhüt Turizm Doğal Gaz Elektrik Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. ile 09.04.2012 tarih, YM.12.05.01 revizyon numaralı ve 17.06.2010 tarih, YHS/2601-1/1116 yapım ve hizmet sertifika numarası ile yetkilendirilen Test Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile 09.04.2012 tarih, YM.12.06.01 revizyon numaralı Samsun Doğal Gaz Dağıtım Projesi Polietilen Hat, Servis Kutusu Montajı, Dağıtım Şebekesi Bakım ve Deplase Yapım İşleri Sözleşmesi’ne istinaden; 11.04.2012 Çarşamba günü 09.00’da inşaat projeleri ile birlikte yer teslimi yapılarak; alt ve üst yapı çalışmaları, bağlantı sözleşmelerinin kabul ve yönlendirmeleri ile başlatılan uygulamalar incelenmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 65.maddesindeki “Sevkiyat kontrol merkezi, yapılan ölçümleri uzaktan algılayıp kaydedecek ve bu kayıtları çözümleyecek, tüketimdeki sıra dışı düşüş ya da yükselişleri ve sayaçlara yapılabilecek müdahaleler ile saha incelemesi yapılması gereken yerleri tespit edecek donanım ve yazılımları içerir. Aynı zamanda şehir şebeke planına göre kritik kabul edilen noktalara uzaktan kumanda etme imkânı verecek şekilde tasarlanır” hükmü kapsamında tesis edilen çalışmalar tamamlanarak, devreye alınmıştır.

 

Proje kapsamında, doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin olarak; sanayi tipi müşteri istasyonları, şehir dağıtım bölge istasyonları, doğal gaz dağıtım şebekesi üzerindeki katodik korumaya ait boru/zemin potansiyeli, şebeke uç noktalarındaki doğal gaz içerisinde belli bir standartta olması gereken THT kokulandırma maddesi seviyesi, istasyonlarda ölçüm, basınç, sıcaklık, tüketim değerleri, regülâtör slam/shut devrede/devredışı, filtre kirli/temiz, istasyon kapısı açık/kapalı sinyalleri, gaz komponent bilgilerine ait veriler anlık olarak izlenmekte ve raporlanabilmekte; her kısım için ayrı ayrı mimik diyagramlar sayesinde SCADA üzerinden izlenebilmektedir.

 

Ziyarette 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 28.12.2011 tarih, 3600 sayılı kurul kararı irdelenmiş olup 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 8.maddesinde yer alan "Kurul, bütün tüketiciler serbest tüketici oluncaya kadar her yıl serbest tüketici olma sınırını yeniden belirleyecektir" hükmü uyarınca, kanunun 8.maddesinin (a) bendinin birinci alt bendinde belirtilen serbest tüketici olma sınırı 2012 yılı için 300.000 m3 olarak belirlendiği tekrar edilmiştir.

 

Şirketimiz genelinde yapılan sistem incelemeleri sonucunda; Pelitköy Toplu Konut Yönetimi, Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Canik 1.Etap Toki Konutları, Hasel Gıda San.Tic. Ltd.Şti. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, T.C. Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü, Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş, DSİ 7.Bölge Müdürlüğü, Samsun Doğum ve Çocuk Hastanesi tüketim miktarları 300.000 Sm³ üzeri olarak tespit edilmiş olup doğal gaz alım satım sözleşmeleri hazırlanarak ulaştırılmış ve BOTAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.ye ivedilikle bildirimleri yapılmıştır.

 

2012 yılı itibariyle abonelerimizin, her bir tüketim faturasının birim fiyatı üzerinden yaklaşık %7 oranında indirimli olan serbest tüketici kategorisine geçişi sağlanmıştır.

 

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 66.maddede, "Serbest tüketiciler, dağıtım şirketinin talebi halinde sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşme imkânlarını dağıtım şirketinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere tesis eder. Tesis edilen bu sistemlerin işletimi dağıtım şirketinin tasarrufunda olup tüm bakım ve onarım masrafları serbest tüketiciler tarafından karşılanır" hükmü yer almakta olup; sayaçların sisteme bağlantısının yapılması ve anlık takibinin gerçekleştirilmesi sistem güvenliği ve tüketim takibi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda gerekli malzeme tedariki ve hazırlıkların tamamlanması akabinde; tesis edilmiş sayaç ölçüm sistemlerinin şirketimiz uhdesinde Sevkiyat Kontrol Merkezine bağlantı işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

Enerji uzmanları tarafından, yatırım ve işletme faaliyetleri, Samsun genelindeki bütün doğal gaz akışının kontrol edildiği istasyonların genel görünümü, düzeni ve iş akışı ile ilgili olarak beğeniler ifade edilmiştir.

 

Doğal gaz yatırım ve işletme faaliyetleri, dağıtım lisans bölgesini kapsayan 1/1000 ölçekli halîhazır haritalar, Samsun Büyükşehir Belediyesi kontrol ve denetiminde lisans dosyasının teşekkülünde ve yatırım projeksiyonuna ait projelerin hazırlanması ve uygulamasında kullanılmak üzere 30.06.2004 tarihinde teslim alınmıştır.

 

Bu kapsamda ilgili kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklik ile Samsun Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarına dâhil edilen bölgelerde; 22.11.2011 tarih, M.55.0.SBB.0.11.04/4139-4854 sayılı yazınız kapsamında; halîhazır haritalar ile birlikte, heyelan, kentsel dönüşüm proje alanları, imar planı yapılmamış ve imar planı yapılan ancak uygulaması yapılmayan bölgeler, kırmızı yol kodlarını belirleyen güzergâhların tamamını kapsayacak ve cevaplandıracak şekilde; sayısal imar planları ve numarataj haritalarına ait bütün veriler ve imalatı tamamlanan bütün doğal gaz alt yapı şebekesinin imarlı paftalara işlenmesi 06.07.2012 tarihine kadar tamamlanarak teslim edilmesinin önemi değerlendirilmiştir.

 

Doğal Gaz Dağıtım Projesi Çalışma Sistematiği Protokolleri ve Aykome Yönetmeliğinde, tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızın yapacakları kazı çalışmalarında uyması gereken kuralların açıkça belirtildiği, yapılacak kazılara yetkilendirilen sorumlu teknik bir personelin nezaret etmesi gerekliliği, alt yapı çalışmalarının en az 8 saat öncesinden bildirilmesi ve/veya Doğal Gaz Acil 187 numaralı acil ihbar hattı aranarak yapılacak çalışma hakkında bilgi verilmesi, çalışma alanına yardımcı teknik destek ekibin davet edilmesi gerektiği, haber verilmeden yapılan çalışmalarda, kontrolsüz doğal gaz çıkışları ile müdahale süresi ve buna bağlı olarak emniyet ortamının tesis edilmesinde ciddi riskler yaşanabileceği, doğal gaz alt yapısındaki hasarların ağır sorumluluklar taşıdığı, alt ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanan kaza, yangın, patlama, yaralanma, hasar görme ve ölümlü kazalardan çalışma yapan ekipler veya kişiler ve bu ekiplerin koordinasyon ve yönlendirmelerinden sorumlu çalışma talimatını veren yönetici veya kişilerin mes’ul olduğu, inşaa edilecek alt yapı tesisleri ile doğal gaz boruları arasında en az 50~60 cm emniyet mesafesi bırakılması, doğal gaz hatlarına uygun yumuşak, dişsiz dolgu malzemesi ve ikaz ağı kullanılması, tüm kazı ve dolguların şirketimiz teknik personeli nezâretinde tamamlanmasının önemli bir zorunluluk olduğu tekraren vurgulanmıştır.

 

Alt yapı çalışmalarında, ilgili şirket, kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması ve doğal gaz alt yapısının arzu edilen bilinç ve denetim altında sürdürülmesi; halkımızın can ve mal güvenliğinin tesisi ile, oluşabilecek hasar ve ziyanların sorumluluklarına muhatap kalınmamasını sağlayacağı bilincinin yerleşmesi ve pekişmesi, ulusal menfaatimiz adına önem arz etmektedir.

 

Alt ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanacak; kaza, yangın, patlama, yaralanma, hasar görme ve ölümlü kazalardan çalışma yapan ekipler ve bu ekiplerin koordinasyon ve yönlendirmelerinden sorumlu, çalışma talimatını veren yöneticilerin mes'uliyeti aşikârdır. Bu sorumluluğu paylaşmak ve verimli alt yapı tesislerini inşa edebilmek adına; doğal gaz alt yapı şebekesine ait bütün harita ve detay veriler; talep edildiği sürece düzenli ve sürekli olarak paylaşıldığı, belgeleri ile incelenmiştir.

 

31.08.1994 tarih, 22037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği’nin 1.bölüm, 4.madde (m) bendinde sayısal harita tanımı ile ilgili “değişik yöntem ve cihazlarla doğrudan sayısal olarak veya mevcut çizgisel haritalardan sayısallaştırıcılar kullanılarak elde edilen, çeşitli standart veya formatlarda vektör veya raster yapıdaki sayısal değerler ile bunların işlenmesi, zenginleştirilmesi veya genelleştirilmesi ile elde edilen, çeşitli katmanlara ayrılabilen sayısal bilgilerdir”   ifadesi yer almaktadır.

 

Müşterek çalışma disiplini içerisinde, dağıtım hatlarımıza ait planladığımız ve/veya planlayacağımız yatırım programlarına ve abone bağlantı hatlarımıza ait tatbikat projelerinin hazırlanmasında ve akabinde imalata başlandığında gerekirse yön tayini için gerekecek aplikasyon işlemini yapabilmek üzere, tüm kurum ve kuruluşların her türlü altyapı tesislerine ait yer altı ve yer üstü verilerinin asgari düzeyde x, y ve z koordinat ve kot bilgileri ile anlaşılır ve ayrıştırılır olması açısından tabaka yapısı düzenlenmiş sayısal haritalarının paylaşılması ve tebliğ edilmesi; şehrimizin gelişimi adına, ortak menfaatimizedir ve bu vazife net bir tarif ile Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği’nde vücut bulmaktadır.

 

Diğer taraftan, şirket, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel olmak üzere tüm altyapı kurumlarının 31.01.1988 tarih ve 1971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği’nin 5.maddesinde “Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal (temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu haritalara entegre olacak biçimde coğrafî bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür” açıklamasına muhatap kalındığı irdelenmiştir.

 

Yine aynı yönetmeliğin 2.maddesinde, yönetmeliğin kapsamıyla ilgili olarak; şirket, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce üretilen ve üretilecek olan mekânsal bilgilerin elde edilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye uygulanması ve sayısal elektronik ortamlarda iletimine  ilişkin teknik esasları kapsadığı, altyapı tesisi imalatlarında, tamamlanan imalatın coğrafi konumu yani ulusal koordinat sistemi üzerinde x, y ve z bilgileri ile ilgili yapılacak her türlü sorgulamanın sağlıklı cevaplandırılabilmesi için; ilgili imalata ait harita üretimine ilişkin, imalat sırasında uygulanan ölçüm yöntemi ve ölçüm yöntemine esas kriterler önem arz etmektedir. Hem yersel yöntemlerle hem de GPS teknolojisiyle üretilecek haritalara ait hüküm esasları Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilmektedir.

 

Altyapı şirket, kamu kurum ve kuruluşlarının, yaptıkları imalatlara ait coğrafi bilgilerinin üretilmesinde, kuşkusuz Harita Teknik Şartnamesi’nin önemi vardır. Bununla ilgili 31.01.1988 tarih ve 1971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği  bağlayıcı ve yol gösterici olmasın yanı sıra; altyapı tesislerine ilişkin sayısal harita üretiminde özelleşen konuların esaslarını belirlemede, ilgili şirket, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Harita Teknik Şartname’sinin gerekliliği aşikârdır.

 

Alt yapı yapım taahhüdünde bulunan bütün şirket, kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı yüklenicilerin ve teknik personelin yapılan alt yapı işini kontrol ve denetleme aktiviteleri sorumluluğu ile şartname hükümlerine uyma taahhüdü sabit olup, mer’i mevzuatın”yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan 15 (onbeş) yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumlu" addedileceğinin bilincinde davranılması önem arz etmektedir.

 

Alt ve üst yapı faaliyetlerinde bulunan kuruluşlara ait yüklenici ve teknik personellerin, yapılan işleri protokol, yönetmelik ve şartname hükümlerine uygun yürütmeleri; kontrol ve denetim mekanizmalarının da görevlerini lâyıki ile yerine getirmelerinin gerekliliği önem arz etmektedir.

 

Bu bağlamda, aktif hale getirilerek; vatandaşlarımızın kullanıma arz edilen bütün imalatların kontrol ve düzeltme çalışmaları; şartname ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde yapılabilmeli; gerekli emniyet mesafelerinin sağlanıp sağlanmadığı sürekli irdelenmelidir.

 

Doğal gaz dağıtım şebekesi ile vesaîr hatların arasında olması gereken emniyet mesafesi; şartname ve yönetmelikler kapsamında izah edilmekle birlikte zorunlu emniyet mesafesi ve alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Usûl ve gerekli emniyet mesafesi sağlanmadan döşenen alt yapı tesislerinin bilahâre tespiti halinde ise; ivedilikle deplâse edilmesi gereklidir.

 

İmalatı tamamlanarak, aktif hale getirilen bütün altyapı tesislerine ait sayısal harita verilerinin üretimindeki kıstasların, yönetmelik hükümlerine karşı duyarlılığın ve alt yapı tesislerimizin ortak bir portalda incelemeye alınarak; tetkiki ve haritalardan ne kadar detayda istifâde edilebileceği noktasında bilgi edinebilmek maksadı ile; bütün alt yapı tesislerinin Harita Teknik Şartnamesi’nin tarafımızca incelenmek üzere teslimi ve mevcut verilerin dijital ortamda paylaşılması uygun olacaktır.

 

06.07.2004 tarih, DAG/336-12/058 numaralı doğal gaz dağıtım lisans ihalesi şartname hükümlerindeki; Ek.7 tarifinde, Temel Teknik Kriterler Tasarım ve Projelendirme; 2.bölüm, 3.madde içeriğinde; hâlihazır haritaların hazırlanması kısmında “yer altı ve yer üstünde bulunan ve doğal gaz dağıtımını etkileyecek tesisat ve yapılar, sorumlu kuruluşlardan temin edilecek plan ve projelerde belirlenerek hâlihazır haritalara işlenir” ifadesiyle belirlenmiştir. Bu bağlamda; inşaa çalışmaları akabinde, aktif hale getirilen ve kullanımda bulunan bütün alt yapı tesislerine ait güzergâhların sayısal harita bilgi ve verilerin; Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği’nin vaazına uygun olarak, haritalarımıza işlenmesi, yapım ve işletme faaliyetlerimizdeki imalatlar esnasında, çalışma alanlarında oluşabilecek çakışmaları, en aza indirgeneceği değerlendirilmiştir.

 

Şartnamenin yanı sıra, tebliğ ve teslim edilecek sayısal haritaların üretiminde kullanılan; kontrol noktaları, ölçüm cihazının kabiliyeti ve ölçüm hassasiyeti, altyapı tesisi üzerinde yapılan ölçü sıklığı, yapılan ölçümün hesap yöntemi ve hesaplanan verinin tersîmat yöntemine ilişkin bilgilerin Harita Teknik Şartnamesi’nde belirtilmesinde fayda mülâhaza edildiği irdelenmiştir.

 

 

Diğer Haberler
Samsunspor Ziyareti 3.1.2019
İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi TOKİ Konutları Bilgilendirme 20.12.2018
Kaçak Doğal Gaz Kullanımlarına Yasal İşlem Yapılıyor 19.12.2018
Kombi Bakımı ve Baca Temizliği önemli 7.12.2018
Çay Mahallesi TOKİ Konutları'nın doğal gaz arzı süreci 22.11.2018
Kış ayları için tasarrufun ipuçları 26.10.2018
Fevzi Çakmak Mahallesindeki patlamayla ilgili bilgilendirme 12.7.2018
Şirketimiz çalışanları iftar organizasyonunda buluştular 5.6.2018
Sn.Zihni ŞAHİN makamında ziyaret edildi. 7.5.2018
2018 Yılı Yatırım Programı Açıklandı 20.4.2018
Sahte aramalara itibar etmeyiniz. 28.3.2018
KYK personellerine Doğal Gaz Eğitimi düzenlendi. 24.3.2018
Marka Değerinde Müşteri Odaklı Yaklaşım Eğitimi tamamlandı. 12.3.2018
Şirketimiz Radyo Gerçek'in konuğu oldu. 12.3.2018
Samsun için okuma vakti projesini destekliyoruz. 7.3.2018
SAMGAZ, 2004 yılı itibariyle Samsun vergi daireleri mükellefidir. 5.3.2018
Hersek Sokakta doğal gaz hasarı 13.1.2018
Güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerimizi uyarıyoruz. 15.12.2017
Yetkili Firma Toplantısını gerçekleştirdi. 28.11.2017
MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Ziyareti 16.11.2017
Kombi Bakımı ve Baca Temizliği için uyarı 2.10.2017
Gaz arzı tekraren sağlanmıştır. 6.7.2017
Plansız doğal gaz kesintisi 6.7.2017
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 15.6.2017
GAZBİR İç Tesisat Toplantısı 22.5.2017
Online kazı kontrol talebi 14.4.2017
Yangına müdahale ve kurtarma tatbikatı 1.4.2017
Ay-Ka/SAMGAZ birlikteliğinde 8.yıl 1.4.2017
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ikinci oturumu tamamlandı 27.3.2017
Bilgilendirme 20.3.2017
Bilgilendirme 20.3.2017
Bilgilendirme 20.3.2017
EPDK'dan doğal gaz aboneliği uyarısı 15.3.2017
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin birinci oturumu tamamlandı 11.3.2017
Yetkili firma toplantısı gerçekleştirildi 11.3.2017
Stres ve Zorluğu Yönetme Eğitimi Tamamlandı. 7.3.2017
SAMGAZ Haber Aks'a konuk oldu. 23.2.2017
Bilgilendirme 14.2.2017
Şehir genelinde rutin işletme faaliyetlerine geçilmiştir. 14.2.2017
Samsun genelinde doğal gaz kullanımı başlamıştır. 13.2.2017
Lisans bölgemiz dahilindeki tüm hastane, okul, yurt, resmi kurum ve kuruluşların doğal gaz arzı sağlanmıştır. 13.2.2017
Hastanelere doğal gaz arzı sağlandı. 12.2.2017
Binalara doğal gaz arzı sağlanmaya başladı. 12.2.2017
Ana doğal gaz dağıtım şebekesinde gazlama operasyonu devam ediyor. 12.2.2017
Ana doğal gaz dağıtım şebekesinde gazlama operasyonu başladı. 12.2.2017
Hasar giderildi, son kontroller yapılıyor. 12.2.2017
Çalışmalar devam etmektedir. 11.2.2017
Ana doğal gaz hattına verilen hasara müdahale edilmiştir. 11.2.2017
Ana doğal gaz hattına verilen hasar nedeniyle doğal gaz kesintisi yaşanıyor. 11.2.2017
ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI 17.1.2017
BİLGİLENDİRME ve TEŞEKKÜR 20.12.2016
ŞEHİRDE RUTİN DOĞAL GAZ KULLANIMINA GEÇİLDİ 19.12.2016
YAŞANAN TEKNİK AKSAKLIK GİDERİLMİŞTİR. 16.12.2016
ŞİRKETİMİZ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAL GAZ KESİNTİSİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU 16.12.2016
ŞİRKETİMİZ RADYO GERÇEĞİN YAYIN KONUĞU OLDU 13.12.2016
Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Sona Erdi. 5.12.2016
3. Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Finalistleri belli oldu. 28.11.2016
3. Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Devam Ediyor 21.11.2016
3. Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Başladı 7.11.2016
KOMBİ BAKIMI ve BACA TEMİZLİĞİ İÇİN UYARI! 22.10.2016
Doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak 1.10.2016
SAMGAZ Yeni hizmet binasında 21.7.2016
Yeni binamıza taşınacağız 7.6.2016
Doğal Gaz Tesisatlarınızı yetkili firmalara yaptırın 31.3.2016
Sayaç Kalibrasyon İşlemleri Şehir Genelinde Devam Ediyor 31.3.2016
Altyapı kurumlarının kazı çalışmalarında dikkat etmesi gerekiyor 31.3.2016
EPDK, Şirketimiz’i ziyaret etti 31.3.2016
2016 YATIRIM PROGRAMI BAŞLIYOR 29.3.2016
Kış Hazırlıkları Tamamlanmaya Devam Ediyor 11.1.2016
Samsun'un "EN"leri Anketinde Şirketimiz de Ödül Aldı 9.1.2016
Alt Yapımızı Online Sisteme Taşıdık 21.12.2015
Sn.Kenan ŞARA'nın vefatının 1.yıldönümü 11.12.2015
MapInfo 10. Kullanıcı Konferansı gerçekleştirildi. 28.11.2015
SAMGAZ Genel Müdürlük makamına Sn.Yılmaz KOLSAN asaleten atandı 12.11.2015
İZGAZ yetkililerinin şirketimizi ziyareti 9.11.2015
Abone Artışından Memnunuz 5.11.2015
10 YILINI DOLDURAN SAYAÇLARA KALİBRASYON ZOUNLULUĞU 14.10.2015
KALİTEYİ YENİLEDİK 12.10.2015
Şirketimiz, abonelerinden mevzuatta belirlenmiş bedeller haricinde iç tesisat kontrol bedeli, tesisat kontrol bedeli ve/veya benzeri adlar altında herhangi bir mevzuat harici bedel almamıştır. 6.10.2015
Fatura ödemelerinde online dönem başladı 15.8.2015
Hacı İsmail ve Yavuz Selim Mahallelerinde bilgilendirme yapıldı. 29.6.2015
Şirketimiz Sağlık Kontrolünden Geçti 11.6.2015
Basın Açıklaması 9.6.2015
Yetkili Firma Toplantısı Gerçekleştirildi 30.5.2015
Doğal Gaz En Ekonomik Yakıt 7.5.2015
Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. ile kıyaslama çalışmaları başlatılmıştır. 13.4.2015
Sevkiyat Kontrol Merkezi izleme ve denetim çalışmaları başarı ile tamamladı 6.4.2015
2015 yılı yatırım programı başlıyor 2.4.2015
Yetkili firma toplantısı hk, 20.2.2015
Periyodik Tesisat Kontrollerimiz Devam Ediyor 18.2.2015
Sayaç bakım, onarım ve kalibrasyonların önemi 28.1.2015
2015 yılı uygulamalarımız 19.1.2015
Genel Müdürümüz aile mezarlığına defnedildi. 13.12.2014
Acı kaybımız 11.12.2014
Şirketimiz Genel Müdürü Sn.Kenan ŞARA'ya acil şifalar diliyoruz. 9.12.2014
BU YIL 9. DÜZENLENEN MAPINFO KONFERANSI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ 21.11.2014
GAZBİR Kasım ayı toplantısı şirketimiz ev sahipliğinde yapıldı. 17.11.2014
2. Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Şampiyonu belli oldu. 15.11.2014
Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Başladı 18.10.2014
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Geleneksel Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası Başlıyor. 18.10.2014
Sn.Kenan ŞARA Bağlantı ve Abonelik İşlemleri hakkında bilgilendirdi 13.10.2014
Sosyal Sorumluluk Projemiz, 2014 Altın Vana başarı ödülü aldı 1.10.2014
EPDK Kapasite rezervasyonu son bildirim tarihini erteledi. 26.9.2014
2016 yılı içerisinde yeni binamızda hizmet vermeye hazırlanıyoruz. 18.9.2014
SAMGAZ?dan Sanat'a destek 17.9.2014
Kalite belgelerimiz yenilendi 13.8.2014
Ağustos ayında doğal gaza zam yok 1.8.2014
Ramazan Bayramı tebriği 25.7.2014
Sn.Murat ALBAYRAK’a veda yemeği 18.7.2014
Samsun'un havasını değiştiriyoruz 15.7.2014
Tesisat uyarısı 10.7.2014
10 yıl geride kaldı 5.7.2014
Eğitimlere ara verilmiyor 23.6.2014
Personellerimiz sağlık taramasından geçti. 17.6.2014
Genel Müdürümüz Haber AKS TV’ye konuk oldu. 12.6.2014
2014 Yetkili firma toplantısı tamamlandı. 31.5.2014
2014 yılı yatırım programı açıklandı. 27.5.2014
Düşük Tüketim Fatura Limitlerini Açıkladı 23.5.2014
Yüreğimiz Soma?da 23.5.2014
Genel Müdürümüz Sn.Murat ALBAYRAK’tan teşekkür mektubu 26.4.2014
Şirketimiz Genel Müdürü Sn.Murat ALBAYRAK görevini Sn.Kenan ŞARA’ya devretti. 28.4.2014
Faturamatik ile doğal gaz faturaları ödeme konusunda anlaşıldı. 25.4.2014
Fatura ödeme noktaları hakkında önemli uyarı 17.4.2014
Son Düzenlemelerle İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi tamamlandı. 9.4.2014
Yaz Saati Uygulaması 26.3.2014
GNSS alıcılarımıza yenileri eklendi 21.3.2014
ESCOM’un şirketimizi ziyareti 20.3.2014
Periyodik tesisat kontrolleri devam ediyor 10.3.2014
Sistem kullanım bedelleri güncellendi. 3.3.2014
17 aydır doğal gaz alım fiyatları aynı 3.3.2014
Şirketimiz Seveso 2 Bilgilendirme Seminerinde 3.3.2014
Geleneksel 19.Kan Bağış Programı 15.2.2014
FEDERAL'in şirketimizi ziyareti 10.2.2014
Şirketimizin periyodik tesisat kontrolleri devam ediyor 4.2.2014
Doğal gaza şubat ayında zam yok 18.1.2014
En ucuz doğal gaz Kuzey Irak'tan 30.12.2013
Ocak ayında doğal gaza zam yok 27.12.2013
Ensar Vakfı Samsun Şubesi Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu açıldı. 20.12.2013
2013~2014 yılı Yatırım Programı 20.12.2013
Doğal gaz ödeme noktaları 18.12.2013
Baca gazı zehirlenmelerine dikkat! 13.12.2013
Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası sona erdi 18.11.2013
Aşure ikramı 13.11.2013
Geleneksel 18.Kan Bağış Programı 9.11.2013
Kasım ayında zam yok 2.11.2013
Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol 22.10.2013
Taflan bölgesi doğal gaz arzı sağlandı 10.10.2013
Hot-Tapping başarıyla tamamlandı 7.10.2013
Sn.Yıldız, ‘Ekim ayında zam yok’ 26.9.2013
KIRGAZ’ın şirketimizi ziyareti 26.9.2013
Eylül ayı içerisinde doğal gaza zam yok 28.8.2013
Afet Tedbirlerinde SAMGAZ-Türk Kızılayı İşbirliği 23.8.2013
Afet Tedbirleri Tatbikatı Organizasyonu gerçekleştirildi 20.8.2013
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi 20.8.2013
Doğal gaz hatları sağlam 15.8.2013
Bayram hazırlıkları tamamlandı 8.8.2013
Geleneksel 17.Kan Bağış Programı 6.7.2013
Sn.Gürsoy CİHANGİR ziyareti. 2.7.2013
Kalite belgelerimiz yenilendi. 26.6.2013
Yüklenici firma eğitimleri devam ediyor. 12.6.2013
1.Uluslararası Samsun Müzik ve Sahne Sanatları Festivali sona erdi. 8.6.2013
Sosyal Sorumluluk Projemiz, Altın Vana başarı ödülü aldı 8.6.2013
Tesisat kontrolleri, abonelerimizin desteği ile devam ediyor 1.6.2013
Sn.Dursun Ali ERZİNCANLI ve Sn.Serdar TUNCER şirketimizi ziyaret etti 23.5.2013
Festivalin destekçisiyiz 21.5.2013
Elster Gmbh fabrika ziyaretleri 20.5.2013
Tesisat kontrolleri devam ediyor 15.5.2013
EPDK ziyareti 7.5.2013
Eğitimlere ara verilmiyor 25.4.2013
Yangın Tatbikatı başarıyla tamamlandı 22.4.2013
Kutlu Doğum Haftası büyük bir coşku ile kutlandı 19.4.2013
Kutlu Doğum Haftası Yemek 19.4.2013
Projemiz devam ediyor. 18.4.2013
Projemiz devam ediyor. 16.4.2013
Projemiz devam ediyor. 15.4.2013
Sosyal sorumluluk projemiz başladı. 12.4.2013
Sn.Şuayip SEVGİ'den nezaket ziyareti 12.4.2013
Yetkili firma toplantısı yapıldı. 9.4.2013
Çayırova Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ziyareti 9.4.2013
Geleneksel 15.Kan Bağış Programı 8.4.2013
2013 yılı yatırım programı açıklandı. 29.3.2013
Hut Bilgisayar ziyareti 21.3.2013
Çevreci Bir Toplum için Doğal Gazı Seçin 18.3.2013
İş Sağlığı ve Güvenliği konferansı katılımı 18.3.2013
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı 16.3.2013
SAMGAZ-Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 16.3.2013
SAMGAZ, Elektromed A.Ş.yi ziyaret etti. 11.3.2013
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı 8.3.2013
Şirketimizden basın açıklaması 28.2.2013
Doğal Gazda Sevindirici Haber 25.2.2013
AKS TV'de Konuk Evi programındayız 20.2.2013
Erol Ofset ziyaret edildi... 19.2.2013
Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma Eğitimi'ne iştirak edildi 15.2.2013
Müşteri İlişkileri, İletişim ve Beden Dili Eğitimi'ne iştirak edildi 11.2.2013
İhbar Değerlendirme Yönetimi Eğitimi tamamlanmıştır. 11.2.2013
İkinci Polietilen Kaynakçı Eğitimi tamamlanmıştır. 6.2.2013
Geleneksel 14.Kan Bağış Programı Gerçekleştirildi, 28.1.2013
Güvenli doğal gaz kullanımına ilişkin bilgiler, 11.1.2013
Kişisel Etkinlik Becerileri Eğitimi tamamlandı 3.1.2013
Çağdaş Yönetim Teknikleri Eğitimin programına iştirak edildi, 17.12.2012
Ortak Akıl Toplantısı'ndayız... 17.12.2012
Ocak'ta doğal gaza zam yok 14.12.2012
Doğal gaz faturaları için uyarı! 13.12.2012
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi tamamladı... 13.12.2012
Maliye faturadan takip edecek! 8.12.2012
Türk Kızılayı'ndan şirketimizi ziyaret 7.12.2012
Bunları yapın doğal gaz faturanızı düşürün! 7.12.2012
Polietilen Kaynakçı Eğitim programı tamamladı, 5.12.2012
Verimlilik ve Performans Yönetimi Eğitimi'ne iştirak edildi, 3.12.2012
Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Temel Eğitimi'ndeyiz... 3.12.2012
EPDK yetkilileri ziyaret etti 26.11.2012
Abone sayısı artıyor 26.11.2012
TSE EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimindeyiz… 23.11.2012
Örs Reklam ziyaret edildi... 22.11.2012
Onur Otomotiv ziyaret edildi... 22.11.2012
Eğitim programları sürekliliğini koruyor… 20.11.2012
Kalite Yönetim Sistemleri eğitimindeyiz… 20.11.2012
24 saat hizmetinize amâdeyiz... 6.11.2012
Geleneksel 13.Kan Bağış Programı gerçekleştirildi. 13.10.2012
SAMGAZ, EIF Kongresindeydi... 8.10.2012
Sn. KOLSAN'dan yatırım ile alakalı açıklama 6.10.2012
Karadeniz'de ilk doğal gaz bulundu 17.9.2012
Çakırlar Mah. doğal gaz alt yapı temel atma merasimi gerçekleşti 7.9.2012
Yeni Türk Ticaret Kanunu eğitimi tamamlandı. 28.7.2012
24 Temmuz Basın Bayramı kutlandı. 23.7.2012
Tekkeköy'de doğal gaz arzı sağlandı... 16.7.2012
Tekkeköy'de doğal gaz arzı durduruldu... 14.7.2012
Doğal gaz arzı kesintisiz devam etti 5.7.2012
Çelik Vana Eğitimi düzenlendi 22.6.2012
TBTZMF şirketimizde 14.6.2012
Doğal Gaz Sayaçları Çalıştayı 13.6.2012
İNGAZ'ı ziyaret ettik. 13.6.2012
SAMİF 2012; Samsun İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarındayız 6.6.2012
Afet Tedbirleri ve Yangın Tatbikatı Organizasyonu gerçekleştirildi 28.5.2012
İŞKUR iş ve meslek danışmanlığı hizmeti alınmaktadır 21.5.2012
Sayaç ve Elektronik Sistemler Eğitimi tamamlandı 16.5.2012
Baca Eğitimi tamamlandı 12.5.2012
Mobil bakım onarım ve doğal gaz kaçak arama faaliyetleri 9.5.2012
2012 Doğal gaz dağıtım faaliyetleri başladı. 9.5.2012
Doğal Gaz Acil Durum Yönergesi ve Doğal Gaz Kaçak Eğitimi 5.5.2012
RMS-A İşletim ve Temel Regülatör Eğitimi 26.4.2012
Katodik Koruma Eğitimi 26.4.2012
Son ödeme tarihi geçen faturalarda PTT işyerlerine ve bankalara ödenebilecek. 24.4.2012
Canik ilçesi yatırım programı başladı 17.4.2012
Geleneksel 12.Kan Bağış Programı gerçekleştirildi. 14.4.2012
Kontrolsüz Doğal Gaz Çıkışlarına Müdahale Eğitimi 14.4.2012
Emniyet mensupları ağırlandı... 7.4.2012
5.Uluslararası LPG, CNG, LNG Fuar ziyareti 5.4.2012
Temel Doğal Gaz, Kontrolsüz Doğal Gaz Çıkışlarına Müdahale ve Yangın Eğitimi 5.4.2012
Akmercan Delta Doğal Gaz Dağıtım San.Tic.Ltd.Sti. çalışanlarının ziyareti 8.3.2012
Şirketimiz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı 8.3.2012
Fatura ödemelerine dikkat! 15.2.2012
Doğal Gaz Çalıştayı 22.2.2012
Şirketimiz-YEDAŞ işbirliği 14.2.2012
Doğal gaz sayacındaki mühürü sökmeyin 14.2.2012
Konforlu ve güvenli yarınlara DMS ile karar kıldık 2.2.2012
Eğitim sertifikaları takdim edildi. 26.1.2012
Fatura ödeme noktaları 21.1.2012
Şirketimiz Geleneksel 11.Kan Bağış Programı gerçekleştirildi. 9.1.2012
Tarife Hesaplama Usul ve Esasları belirlendi. 7.1.2012
Sn.Metin BURMA makamında ziyaret edildi. 24.11.2011
PTT Başmüdürü Sn.Adnan SERT’in ziyareti 24.11.2011
Devir teslim gerçekleşti 4.11.2011
Lisans bölgesi, Atakum ilçe sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilebilir mi? 26.10.2011
6.MapInfo Konferansına iştirak edildi. 21.10.2011
ÇİNİGAZ şirketimiz'i ziyaret etti. 21.10.2011
Şirketimizin Geleneksel 10.Kan Bağış programı gerçekleştirildi. 21.10.2011
Sn.Murat ALBAYRAK doğal gaz tercihi için basını bilgilendirdi. 21.10.2011
Doğal gaz faturaları tahsilat protokolü teslim edildi 21.10.2011
MİGROS mağazaları fatura tahsilatına başladı 13.9.2011
Şirketimizin yaz kampanyası 25.7.2011
Hukuk Müşavirimiz Av.Hacer YETKİN'in ziyareti 9.7.2011
Şirketimiz'e kaymakam ziyareti 9.7.2011
İZMİRGAZ ekibi Samsun'da 22.6.2011
BOTAŞ, Şirketimiz’ı ziyaret etti. 30.5.2011
2011 yılı yatırım programı Canik ilçesi ile devam ediyor. 26.5.2011
Şirketimiz, yüklenici firmaları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 18.5.2011
2011 yılı yatırım programı Atakum ilçesi ile devam ediyor. 14.5.2011
2011 yılı yatırım programı başladı. 13.5.2011
Afet ve acil durum eğitimi alındı. 2.5.2011
Şirketimiz, TMMOB ve OMÜ istişare toplantısı ile sektör değerlendirmesi yaptı... 28.4.2011
Şehit ve Gazi yakınları ile bir araya geldik... 27.4.2011
Eti Bakır A.Ş. sezonu açtı. 25.4.2011
Daha hızlı ve güvenli hizmet için teknolojiyi takip ediyoruz. 19.4.2011
Samsun’un havası kaliteli 27.4.2011
Hedef 135.000 BBS abone 19.4.2011
Şirketimiz’den güvenlik uyarısı 19.4.2011
Tesisatlara dikkat 19.4.2011
Şirketimiz 24 saat hizmette 19.4.2011
187 Doğal gaz acil hattı 19.4.2011
23 aydır doğal gaz fiyatları aynı 19.4.2011
Şirketimiz Gas Turkey 2011 Fuarında 19.4.2011
Yaşlılara Saygı Haftası 19.4.2011
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 18.3.2011
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u anma günü 12.3.2011
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 9.3.2011
Geleneksel 9.Kan Bağışı tamamlandı. 28.2.2011
Şirketimiz Eğitim Programını tamamladı. 9.3.2011
Bakan Yıldız şirketimiz'i ziyaret etti 21.2.2011
Şirketimiz çalışanlarına iletişim eğitimi 14.2.2011
Sevkiyat Kontrol Merkezi Projesi 12.2.2011
Elginkan, ECA Elsel ziyareti 4.2.2011
Çorumgaz teknik ekibinden ziyaret 2.2.2011
Kan bağışında gönüllü donörüz 31.1.2011
Sn.Tansu SAN ziyareti 20.1.2011
Sn.Hüseyin YAŞAYAN şirketimizi ziyaret etti 18.1.2011
Sn.Demirtaş şirketimiz’i ziyaret etti. 5.5.2011
Özdemir çiftinin mutlu günü 13.1.2011
19 noktanın birisi şirketimiz oldu. 13.1.2011
EPDK 2011 yılı fiyat tarifeleri açıklandı. 10.1.2011
Havayı kirletene 30 bin TL ceza 6.1.2011
ÇEBİ çiftinin mutlu günü 6.1.2011
Yunus Emre KÜÇÜK ve Merve ÖNAL çifti dünya evine girdi 8.12.2010
Şirketimiz Enerji Sektörü ile ilgili kongreye katıldı. 2.12.2010
Diş Hekimliği Fakültesi Artikülatör Laboratuvarı doğal gaz dönüşümü tamamlandı. 1.12.2010
Tuğrul TEZCAN ve Döne TÜRK çifti dünya evine girdi. 26.11.2010
En büyük asker bizim asker 1.12.2010
Gülyokuş çiftinin mutlu günü 1.12.2010
Saatler geri alınıyor 30.10.2010
Şirketimiz, MapInfo kullanıcılar konferasına katıldı 28.10.2010
Personel motivasyon toplantısı düzenlendi 28.10.2010
Tesisat yaptırırken dikkat 19.10.2010
Mustafa Hayri ÖZDEMİR ve Özge ÇÖPLÜ çifti dünya evine girdi. 13.10.2010
Şirketimiz, İnternet Reklamcılığı ve Google Adwords Eğitimine Katıldı 4.10.2010
Fatih HAVUZ ve Nurşen YAZICI çifti dünya evine girdi. 21.9.2010
Basın mensuplarına iftar yemeği organizasyonu 3.9.2010
Şirketimiz, yetkili firmalara iftar yemeği düzenledi 2.9.2010
Kızılay Mobil Sağlık Tarama Aracı Türkiye’de ilk defa şirketimiz’de 27.8.2010
Şirketimiz tarafından Samsun şehrinin üst düzey yöneticilerine iftar yemeği verildi. 14.8.2010
Sn.Hulusi ÇELİK'ten nezaket ziyareti 27.8.2010
Atakum'da ilk kazma vuruldu. 20.7.2010
İlkadım'da ilk kazma vuruldu. 20.7.2010
Atakum'da da yatırım programı başlatılıyor... 20.7.2010
Şirketimiz 6 altın yaşını kutladı. 19.7.2010
İlkadım'da da yatırım programı başlatılıyor... 19.7.2010
EPDK tarafından yapılan incelemelerde şirketimiz’e tam not verildi. 19.7.2010
6 altın yıl geride kaldı... 19.7.2010
TMMOB bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 20.7.2010
EPDK tarafından Türkiye’nin en büyük ölçüm istasyonu ziyaret edildi. 20.7.2010
Tekkeköy Kaymakamlığı ve Cengiz Holding işbirliği ile başarılı öğrencilere tur düzenlendi. 23.6.2010
Şirketimiz, firmalara bilgilendirme toplantısı düzenledi 23.6.2010
Doğal gaz tesisatlarınızı sertifika sahibi firmalara yaptırın. 23.6.2010
1 Temmuz'a dikkat edin. 18.7.2010
Şirketimiz, İlkadım Belediyesi ile 2010 yılı yatırımlarını istişare etti. 14.6.2010
Şirketimiz, Bacader toplantısına katıldı. 18.7.2010
Şirketimiz, Canik Bölgesinde 2010 yılı yatırımına başladı. 14.6.2010
UGETAM'dan Harita Bilgisi ve Çelik ile PE Şebeke Tasarımı Eğitimi alındı. 14.6.2010
UGETAM'dan Malzeme - Kaynak Bilgisi ve Kalite Kontrol Teknikleri Eğitimi alındı. 14.6.2010
UGETAM'dan Sayaçlar ve İç Tesisat Eğitimi alındı. 14.6.2010
Şirketimiz, Sodex ve Yapı İstanbul 2010 Fuarında 31.5.2010
Şirketimiz Masa Tenisi Turnuvası düzenledi. 14.6.2010
Şirketimiz Personeli Eğitim Programlarında hız kesmiyor 14.6.2010
Şirketimiz, Aile Şirketleri ve Kobilerde Kurumsallaşma Eğitiminde 20.4.2010
UGETAM'dan Nezaket Ziyareti 15.4.2010
Şirketimiz, Gas Turkey 2010 fuarında 12.4.2010
ÇORUMGAZ'dan Anlamlı Ziyaret 17.4.2010
Şirketimiz Personeli UGETAM Eğitimini Tamamladı 2.4.2010
İnternet sitemiz yenilendi. 5.4.2010
8 Mart Dünya Kadınlar Günü abonelerimizi ziyaret ettik. 17.3.2010
Doğal gaz fiyatları indirimde 17.3.2010
Şirketimiz, zamanı verimli kullanabilmek amacıyla eğitime katıldı 17.3.2010
Gazi Devlet Hastanesi’ne teşekkür ziyareti 17.3.2010
İl Emniyet Müdürü’nden şirketimiz’e anlamlı ziyaret 17.3.2010
Türkiye'nin en büyük ölçüm istasyonu devreye alındı 17.3.2010
Binaların Yangından Korunması konulu toplantıya katıldı. 17.3.2010
Şirketimiz Bowling Turnuvası düzenledi 17.3.2010
Şirketimiz personellerinden oluşan ekip doğal gaz kuruluşlarını ziyaret etti 17.3.2010
Şirketimiz personeline Trafik Eğitimi 1.3.2010
Şirketimiz 2010 yılı yatırım programı öncesi eğitimlere hız verdi 1.3.2010
Dijital Gaz Açma sistemine geçildi. 13.1.2010
UGETAM A.Ş.'den polietilen kaynakçı eğitimi alındı 13.1.2010
2010 Yılı Bağlantı ve Abonelik Bedelleri açıklandı 1.3.2010
Şirketimiz’de Aşure İkramı 1.3.2010
Gaz-Bir toplantısı Kayseri'de yapıldı 29.1.2010
EPDK yeni binasına taşındı 3.2.2010
Doğal gaz kullanımı kirliliği azalttı 22.12.2009
Doğal gaz sayaç değişikliği 15.2.2010
Mimar ve Mühendisler Grubu Samsun Şubesi kuruldu 26.12.2009
Doğal gaz kullanımı hakkında 3.12.2009
Merkezi sistem zorunluluğu geliyor 23.11.2009
BOTAŞ`a doğal gaz arama ve üretim yetkisi 30.9.2009
Doğal gaz hava kirliliğini azalttı 30.9.2009
Doğal gaz kullanılan yerlerde solunum yolu hastalıklarına daha az rastlanıyor 30.9.2009
Yüzyılın projesinde 50 bin kişiye iş imkânı 27.8.2009
İmzalar Ankara'da atıldı, Nabucco rüya değil gerçek 27.8.2009
Şirketimiz 5 yaşında 9.7.2009
Jandarma Komutanlığı Centilmenlik Kupası 19.6.2009
Fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi 16.6.2009
Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası 15.5.2009
Şirketimiz kalite belgelerini yeniledi 26.12.2009
Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi alındı 21.3.2009
Sivil Savunma Eğitimi alındı 26.12.2009
Şirketimiz 4 yaşında 9.7.2009
İlkyardım Eğitimi 15.10.2008
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne doğal gaz arzı sağlandı 26.12.2009
Hayat kurtaran ihbara ödül 26.12.2009
Kalite Eğitimi 31.5.2010
Şirketimiz-UGETAM işbirliği 30.3.2009
Şirketimiz Gönüllü Kan Bağışçısı oldu 18.3.2009
Tıp Bayramı 14.3.2009
İSG Eğitimi 13.3.2009
İç Tesisat Toplantısı 12.3.2009
 
 
Copyright © 2010-2014 Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. - Gizlilik Sözleşmesi
Created by Side Bilişim
Hızlı Erişim Menüsü